FANGST

All rapportering av kommersiell fangst landet i Norge er basert på registreringer av landet og veid fangst registrert i Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Registeret omfatter all kommersiell fangst landet i Norge av norske og utenlandske fartøy og norske fartøyers landinger i utlandet, samt fritidsfiske i sjøen dersom denne er omsatt gjennom salgslagene. I registeret er landet fangst i produktvekt regnet om til rund vekt ved hjelp av omregningsfaktorer.

Fra 2005 ble dokumentet ”landingsseddel”, som utstedes ved utsatt omsetning av fisk, gradvis inkludert i registeret.

Innholdet i ”sluttseddelen”, i tillegg til salgslagenes nødvendige informasjon om omsetning av fisken, omfatter også nødvendig informasjon for fiskeriforvaltningen, som fangstområde, fangstredskap og registreringsmerke på fiskefartøyet.

Opplysningene i registeret benyttes av norsk fiskeriforvaltning for å kunne forvalte fiskebestandene bærekraftig, overvåke utviklingen i fiske, lage utredninger, inngå avtaler om kvoter og fangstreguleringer og oppfylle Norges forpliktelser til rapportering til internasjonale organisasjoner som FAO, OECD, ICES, NAFO, NEAFC, EUROSTAT og CCAMLR.

Russiske fiskerimyndigheter baserer sin rapportering av fangst på innmeldinger av fangst fra fartøysjefene. Innmeldt fangst blir kvalitetssikret ved å sammenstille innmeldinger mot opplysninger om utførsel av fisk og fiskeprodukter, mot månedlige rapporteringer fra rederi om landet fangst, opplysninger rapportert i NEAFCs havnestatskontrollskjema ved landinger i tredjeland samt opplysninger utvekslet mellom partene om landinger i den andre parts havner på fartøynivå.

Norge og Russland utveksler månedlig informasjon om:

  • partenes landinger i den andre parts havner på fartøynivå
  • partenes meldinger om fangster av kvoteregulerte arter i norsk økonomisk sone og russisk økonomisk sone
  • fangststatistikk over torsk, hyse, lodde, kolmule og reker i ICES I og II.