REGULERINGER

Fastsettelse av totalkvoten av de ulike fellesbestander har vært og er en sentral del av de årlige forhandlinger mellom Norge og Russland. Forhandlingene baseres på ICES’ vitenskapelige anbefalinger.

Innenfor rammene av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon forvalter Norge og Russland sammen de viktige fiskeslagene nordøstarktisk torsk, hyse, lodde og blåkveite. Partene avtaler årlige totalkvoter for disse fellesbestandene samt fordelingen mellom Norge, Russland og tredjeland. I tillegg utveksles informasjon om størrelsen på de nasjonale kvoter (antall dyr) av kongekrabbe samt om tilstanden til andre bestander.

Fastsettelse av totalkvoten av de ulike fellesbestander har vært og er en sentral del av de årlige forhandlinger mellom Norge og Russland. Forhandlingene baseres på ICES’ vitenskapelige anbefalinger. Frem til 1980 anbefalte ICES ett konkret kvotenivå for hver bestand. Fra 1981 gikk man over til en ordning med flere alternative anbefalinger. FN-avtalen om fiske på det åpne hav, vedtatt i 1995, innførte begrepet føre-var-tilnærming som et prinsipp i fiskeriforvaltningen. De første føre-var-referansepunktene for nordøstarktisk torsk ble fastsatt i 1998, og arbeidet ble startet med å utvikle felles beskatningsstrategier med tilhørende handlingsregler for fastsettelse av totalkvotene for denne fiskebestanden.

Kommisjonen vedtok en beskatningsstrategi for levende marine ressurser i 2002 med virkning fra 2004. Denne strategien tilrettelegger for langsiktig bærekraftige bestander, høy grad av stabilitet i totalkvoten fra år til år og full utnyttelse av all tilgjengelig informasjon om bestandstilstanden. Referansepunktene og handlingsreglene for føre-var-tilnærmingen har senere blitt finjustert basert på erfaring og ny kunnskap.

Lodde, en kortlevd art, er som føde for torsk en nøkkelart i økosystemet i Barentshavet. Handlingsregelen for kvotefastsettelse tar hensyn til disse forholdene, og innebærer at totalkvoten ikke settes høyere enn at det er 95 % sannsynlighet for at minst 200 000 tonn får gyte årlig.

I perioden 1991–2009 var det, med unntak av forskningsfangst og et begrenset direktefiske for den norske kystfiskeflåten, et forbud mot direktefiske etter blåkveite. I 2010 ble partene for første gang enige om en felles bestandsvurdering, fastsettelse av en totalkvote og hvordan denne skulle fordeles.

Partene avtaler årlig gjensidige rettigheter til å utnytte de felles forvaltede fiskeressursene. For fiske på fellesbestandene har våre land etablert en likeverdig adgang til å velge kvoter i hverandres farvann. De årlige beslutningene i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen omfatter bestemmelser om hvor mye som kan fiskes, rapporteringsplikter og lisensiering av fiskefartøy ved fiske i den annen parts farvann.

Partene har oppnådd enighet om forbud mot utkast av fisk, fastsatt minstemål for torsk, hyse og blåkveite og fastsatt minste maskevidde i bunntråler. Partene har også kommet til enighet om bruken av sorteringsrist i torsk- og reketrål, kriterier og retningslinjer for stengning og åpning av fiskefelt og omregningsfaktorer for sentrale fiskeprodukter.