ARBEIDSGRUPPER

Det permanente norsk-russiske utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål
på fiskerisektoren (Det permanente utvalg).
Utvalget ble opprettet med det formål å øke effektiviteten i ressurskontrollen og regulere fiskeriene.
På møtene i Det permanente utvalg behandles et bredt spekter av spørsmål ifb. forvaltning og kontroll på fiskerisektoren: man iverksetter oppdrag fra Fiskerikommisjonen i saker som gjelder styrking av forvaltning og fiskerikontroll, man utarbeider metoder, instrukser og andre dokumenter ifb. fiskerikontroll, man utarbeider forslag til felles omregningsfaktorer for omregning av ferdige fiskeprodukter til rund vekt, utveksler informasjon om endringer i de to landenes fiskerilovgivning, driver koordinering av de to lands fiskerikontrollorganer, planlegger felles tiltak fra norske og russiske kontrollmyndigheters side i Barentshavet og Norskehavet, i NEAFC-området osv.
 
Underutvalget under Det permanente utvalg.
Formålet med Underutvalget er å utarbeide tiltak for å styrke felles kontrolltiltak og sikre straffeforfølgelse ifb. overtredelse av fiskeriregelverket i Barentshavet og Norskehavet.
I Underutvalget deltar, i tillegg til representanter for forvaltning og kontroll på fiskerisektoren, representanter for politi, statsadvokatembete, toll- og skattemyndigheter. 
 
Arbeidsgruppen for utarbeidelse av felles tekniske reguleringstiltak for fiske
på fellesbestandene i Barentshavet og Norskehavet.
Formålet med denne arbeidsgruppen er å sikre transparens i forvaltningen av fellesbestandene, noe som skal bidra til å sørge for bedre overholdelse av fiskeriregelverket fra fiskernes side og forenkle kontrolltiltakene.
Arbeidsgruppen skal analysere alle gjeldende tekniske reguleringstiltak av fellesbestandene og foreslå eventuelle endringer og tillegg som vil sikre vern, en naturlig utnyttelse og reproduksjon av fellesbestandene og et maksimalt økonomisk utbytte for begge lands fiskere i et langsiktig perspektiv.
Ved utarbeidelse av forslag til felles tekniske reguleringstiltak for fellesbestandene skal arbeidsgruppen henvise til de biologiske, økonomiske og andre relevante kriterier som er benyttet under utarbeidelsen av de nevnte tiltakene.
 
Arbeidsgruppen for omregningsfaktorer for produkter av torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet.
Hovedformålet med det felles norsk-russiske arbeidet med måling og beregning av omregningsfaktorer for produkter av torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet er å utarbeide forslag til omregningsfaktorer som vil sikre en mest mulig korrekt beregning av totaluttaket av torsk og hyse og et langsiktig fiske.
 
Arbeidsgruppen med eksperter for utarbeidelse og innføring av et pilotprosjekt for elektronisk rapportering (ERS) og elektronisk fangstdagbok (ECB).
Formålet med arbeidsgruppen er å utarbeide en omforent prosedyre for utveksling av elektroniske rapporteringsdata og bruk av elektronisk fangstdagbok.
 
Analysegruppen
Arbeidsgruppens viktigste formål og oppgave er:                                                                                     
 - å foreta en vurdering av totaluttaket av torsk og hyse Barentshavet og Norskehavet ved bruk av metoden for en helhetlig analyse av satellittsporingsdata og informasjon om transport og landing av fiskeprodukter i havner
 - å samarbeide med å sammenstille informasjon på fartøynivå om norske og russiske fartøy for å avdekke mulige overtredelser av fiskeriregleverket.